Frågor och svar

Ibland kan det vara något man vill ha reda på eller funderar över. Inte sällan är det många besökare som vill ha svar på liknande frågor. Här har vi därför samlat de vanligaste frågorna och kanske kan du få svar på det du undrar över direkt.

 

Vatten och avlopp

Varför betalar jag en lägenhetsavgift, jag bor i villa?

Lägenhetsavgiften kan även beskrivas som en avgift per bostadsenhet. Ett flerfamiljshus med 10 lägenheter betalar tio lägenhetsavgifter, ett hus med två lägenheter betalar två lägenhetsavgifter och en villa med endast en bostadsenhet betalar en lägenhetsavgift.

Vad ska jag göra inför en flytt?

  • Om du äger ditt boende och ska sälja så loggar du in på Mina sidoröppnas i nytt fönster och fyller i en ägarbytesblankett.
  • Om du hyr ditt boende och ska flytta så kontaktar du vår Kundtjänst så hjälper de dig.

Vad har jag för hårdhet på mitt vatten?

Hårdheten på dricksvattnet varierar något runt om i kommunen. I den större delen har vi medelhårt vatten, mellan 5-10 dH. Vill du veta exakt, läs mer om dricksvatten och dess hårdhetsgrad under kommunalt dricksvatten.

Varför är vattnet gulbrunt?

Ibland behöver vi stänga av vattnet när exempelvis läcksökning pågår eller när en vattenläcka åtgärdas. När vattnet sedan släpps på kan det lossna avlagringar från ledningarna och som färgar vattnet. Detta är helt ofarligt och försvinner om vattnet får spola i kranen en stund.

Har jag möjlighet att koppla in min fastighet på det kommunala VA-nätet?

Då alla fastigheter har olika förutsättningar, är du välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få mer information om just dina förutsättningar. Läs gärna mer om anslutning till det kommunala VA-nätet under Kommunalt avlopp.

Vad är en anläggningsavgift?

Det är en engångsavgift som täcker kostnaderna för en anslutning till det kommunala VA-nätet. För bostadsfastighet består anläggningsavgiften av fyra delar: servis-, förbindelsepunkts-, lägenhets- och tomtyteavgift. För annan fastighet består anläggningsavgiften av tre delar: servis-, förbindelsepunkts- och tomtyteavgift. Läs gärna mer om anläggningsavgiften under Vatten och avlopp.

Vad är brukningsavgift?

Brukningsavgift är i vatten- och avloppstaxan en sammanfattning av kostnaden som utgör ditt abonnemang och som debiteras varje eller varannan månad. I taxan framgår vad som är fast avgift, lägenhetsavgift samt den rörliga delen, dvs kostnaden per kubikmeter levererat vatten.

Projektet Björkholm

Vad innebär det att Björkholm blivit kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp?

Beslut om att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Björkholm är ett politiskt beslut som togs av kommunfullmäktige 15 september 2015, § 90. Bakgrunden till detta är att Karlholmsfjärden är en känslig mottagare för enskilda avlopp, samt att det bristande tillgång eller kvalitet på brunnsvatten. Med hänvisning till vattentjänstlagen 6 § anses därför behovet av att upprätta allmänna vatten- och avloppstjänster för skydd av människors hälsa eller miljö finnas. När ett verksamhetsområde är beslutat ska kommunen snarast se till att behovet i verksamhetsområdet tillgodoses genom en allmän VA-anläggning.

Under år 2017 projekterar och genomför TEMAB VA-utbyggnaden.

Varför höjdes anläggningsavgiften för 2017?

När den nya taxan togs fram inför 2017 gjordes en utredning tillsammans med konsultbolaget WSP. Utredningen visade på att den tidigare anläggningsavgiften i genomsnitt bara hade en täckningsgrad på 80 % av kostnaderna för utbyggnad av den kommunala VA-anläggningen. Den nya anläggningstaxan är framräknad så att vi ska ha en täckningsgrad på 100 % för de utbyggnader vi har framför oss samt att kostnaderna för olika delar av anläggningen representeras i avgifterna.

UtredningenPDF som ligger till grund för taxan.

Varför är anläggningsavgiften högre i området Björkholm än vad de hade i Snatrabodarna?

Projektet Snatrabodarna genomfördes ett tidigare år då vi hade vi en annan taxeuppbyggnad och anläggningsavgift. När taxorna för 2017 räknades ut tittade man på vad liknande projekt bakåt i tiden haft för resursåtgång. Detta användes för att räkna ut vilka avgifter vi behöver ha för att få kostnadstäckning på de projekt vi har under året. Alla projekt som genomförs samma år har samma taxa och samma beräkningsgrund för anläggningsavgifter.

Varför betalar vi tomtyteavgift?

Den totala anläggningsavgiften består av fyra delar: Servis-, förbindelsepunkts-, tomtyte- och lägenhetsavgift.

Syftet med tomtyteavgiften är att täcka kostnaderna för ledningsdragning i området. Den beräknas utifrån fastighetens areal enligt förättningskarta, nybyggnadskarta eller annan godkänd karta. Stora tomter innebär längre ledningssträckor, kanske inte sett till den enskilda fastigheten men totalt sett för hela området. Flera stora tomter tillsammans bidrar till en större utbyggnad och blir därmed dyrare för TEMAB och VA-kollektivet att anlägga.

Läs mer om VA-taxanPDF 

Varför ska fastighetsägaren stå för anläggning av pumpstationen inne på tomten?

TEMAB ansvarar för att dra fram vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkt, enligt vattentjänstlagen § 13. Förbindelsepunkten, som ligger vid tomtgräns, kan ses som en ansvarsfördelare mellan huvudmannen och fastighetsägaren. Bortom förbindelsepunkten inne på tomten står fastighetsägaren för de arbeten som krävs för att ansluta sig, i det innefattas anläggning av fastighetspumpstationen och erforderliga ledningar.

Varför gjorde Tierps kommun anläggningen inne på tomterna i projektet Snatrabodarna?

I Snatrabodarna anlade kommunen fastighetspumpstationen inne på tomterna. Där gjorde de så för att det redan fanns en befintlig anläggning (en gammal vattenledning nergrävd sedan tidigare) som gick inne på tomterna. När det är en befintlig anläggning är TEMAB (vid det tillfället kommunen) skyldiga att bekosta och genomföra de åtgärder som krävs för att bibehålla fungerande anläggning. I och med att man var tvungen att gå in på tomterna och ”hämta” vattenledningen ut till gatan bestämdes det att man även skulle anlägga pumpstationen för avloppet. I normala fall ska alltså fastighetsägaren stå för de erforderliga anläggningsarbeten som krävs innanför tomtgräns.

När beräknas projektet vara klart?

Projektet är avslutas när hela VA-utbyggnaden är klar, det vill säga när alla fastigheter inom verksamhetsområdet har en förbindelsepunkt och tillgång till ett fungerande system. Vi beräknar att anläggningen inne på området minst kommer att pågå under hela 2017. En faktor som har stor påverkan på färdigställandetiden är markförutsättningarna. Till exempel om det är hög havsnivå och grundvattennivå i marken går resurser åt att pumpa bort vatten som tar sig in i schakten. Markförutsättningarna kan variera mycket under året och det är därför svårt att säga exakt när projektet kommer vara klart.

Renhållning

Varför har jag ett brunt avfallskärl?

Det bruna avfallskärlet är för ditt matavfall. Tierp är en av de 200 kommuner som valt att sortera ut matavfall för att minska resursslöseri och främja miljön. Utsorteringen gör att all energi som finns i matavfallet kan tas tillvara.

Alla som bor i Tierps kommun, såväl i villa som i lägenhet, har möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Att delta i den centrala matavfallsinsamlingen är frivilligt.

Från och med 1 januari 2018 kommer en miljöstyrd ren­hållningstaxa införas. Det innebär att de som väljer att inte sortera ut sitt matavfall och därmed bidra till en större miljöpåverkan får betala mer för sitt osorterade abonnemang än de som väjer att fortsätta sortera sitt avfall.

Läs mer om matavfall och hur du sorterar ditt avfall

Vad menas med fast grundavgift?

Renhållningsabonnemanget består av två delar, en fast grundavgift och en hämtningsavgift. Hämtningsavgiften är för tjänsten då vi hämtar hushållsavfall vid fastigheten och grundavgiften täcker de kostnader som bland annat krävs för att hålla kommunens återvinningscentraler öppna, för hantering av farligt avfall och grovsopor.

Grundavgift ska enligt beslut av Kommunfullmäktige betalas för varje fastighet i Tierps kommun.

Jag källsorterar allt och har därför nästan inget avfall alls, kan jag säga upp mitt sophämtningsabonnemang?

För att bli befriad från att lämna hushållsavfall måste du göra en ansökan hos oss. Du hittar blankett för detta under Blanketteröppnas i nytt fönster.

Även om din ansökan om befrielse från sophämtning blir beviljad kommer du fortsätta att betala den fasta grundavgiften.

Jag har nästan inget avfall vid mitt fritidshus, kan jag säga upp abonnemanget och ta med mig avfallet hem?

Nej, enligt lag är det inte tillåtet att frakta hushållsavfall och varje hushåll ska ha ett abonnemang för sophämtning. Lagen finns till för att skydda miljö och hälsa från bland annat ohyra, spridning av sjukdomar och gift.

Hur kasserar jag bildäck?

Bildäck kan inte slängas på våra återvinningscentraler. Vänd dig istället till din däckverkstad.

Har du fler frågor kring sopsortering så kan vi rekommendera vår Sorteringsguideöppnas i nytt fönster.

Var slänger jag min krukväxt?

Först så skakar du av all blomjord, sen kan du kasta din krukväxt eller planta i matavfallet.

Har du fler frågor kring sopsortering så kan vi rekommendera vår Sorteringsguideöppnas i nytt fönster.

Kan jag få hjälp att lasta av mitt avfall på en återvinningscentral?

Nej, det är du som besökare som har ansvar för att lasta av ditt avfall. Vår personal guidar dig till rätt fraktion för ditt avfall och kan endast hjälpa till med själva avlastningen i mån av tid och arbetsbelastning.

Som privatperson kan man inte få hjälp av personalens maskiner vid avlastning.