Fjärrvärmetaxa

Läs taxan som pdf Pdf, 248.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter för privatpersoner med villa med högst två lägenheter

Avgifterna för villafastighet inkluderar lagstadgad mervärdesskatt

Anslutningsavgift

Villa med högst två lägenheter:

40 000 kr

I anslutningspriset ingår grävning och nedläggning av fjärrvärmerör på din tomt, även
återställning. Det ingår ledning från gatan och fram till husvägg dock max 20 meter.
Därutöver tillkommer ett tillägg per meter ledning som överstiger 20 meter.

Fast årlig avgift

Villa

6 470 kr

Energiavgift

Villa, per förbrukad MWh

845:00 kr/MWh

Avgifter för juridiska personer och övrig fastighet

Avgifterna anges exklusive lagstadgad vid var tid gällande mervärdesskatt.

Anslutningsavgift

Övrig fastighet: Anslutningsavgift (effektavgift) = 350 x E (E = Anslutningsvärde i kW)

Utöver anslutningsavgiften tas en kostnad för utbyggnad av fjärrvärmenätet till fastigheten.
Pris offereras på begäran. Pris för nyckelfärdig installation av kundens fjärrvärmecentral
offereras på begäran.

Fast årlig avgift

Den årliga fasta avgiften (F) är uppdelad i 3 olika taxeavsnitt beroende på fastighetens
effektbehov (P).

Taxa

Effektbehov i kW (P)

Fast avgift i kr (F)

Effektavgift i kr/år

Taxa 1

0-100

1 380

402 x P

Taxa 2

101-300

3 450

356 x P

Taxa 3

301 och större

25 875

287 x P

Energiavgift

Övrig fastighet, per förbrukad MWh

685 kr/MWh

Anslutningsavgift

För villor uttas en fast anslutningsavgift.

För övriga fastigheter baseras anslutningsavgiften normalt på fastighetens anslutningsvärde i kW.

Anslutningsavgiften för fastigheter som är belägna långt från befintlig värmekulvert, fastställs enligt särskild överenskommelse.

Anslutningsvärde

Anslutningsvärdet (E) är summan av en byggnads maximala värmeeffektbehov för uppvärmning, ventilation och varmvattenberedning.

Värmeeffektbehovet anges i kW.

Debiteringseffekt

Debiteringseffekt (P) fastställs genom en beräkningsmetod s.k. kategoritalsmetoden.

Om kategoritalsmetoden ej skulle vara tillämplig, exempelvis för nybyggda och nyanslutna fastigheter, utgör anslutningsvärdet debiteringseffekt.

Energiavgift

Vid bestämning av energiavgiften skall tillämpas ett av styrelsen fastställt bränslepris uttryckt i kr/MWh. För privatpersoner ingår mervärdesskatt och för juridiska personer tillkommer mervärdesskatt.

Prisreglering

Om produktionen eller distributionen av värme fördyras genom särskild skatt eller avgift, genom ny eller ändrad lagstiftning eller förordning, respektive genom ingripande eller åtgärder från det allmännas sida, äger leverantören påföra abonnenten ett med hänsyn till leverantörens ökade kostnader motsvarande tillägg till värmeavgiften.

8. Leveransomfattning

TEMAB Fjärrvärme AB drar serviceledningar fram till husliv, där ledningarna avslutas med avstängningsventiler.

Värmemängdsmätare tillhandahålles av TEMAB Fjärrvärme AB.

9. Erläggande av anslutningsavgift

Anslutningsavgift erlägges innan anslutning sker.

Ändringar och tillägg

Styrelsen för TEMAB Fjärrvärme AB äger rätt där det med hänsyn till bolagets affärsmässiga skötsel, att i särskilda fall medge undantag från ovanstående taxebestämmelser.

11. Allmänna avtalsvillkor

Utöver i denna taxa angivna villkor gäller följande allmänna avtalsvillkor:

Allmänna avtalsvillkor för konsument från 2017-02-10 respektive
Allmänna avtalsvillkor för näringsverksamhet från 2015-09-29
Allmänna avtalsvillkoren finns tillgängliga på hemsidan temab.tierp.se/fjarrvarme.