Slamtaxa

Läs taxan som pdf Pdf, 286.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Taxan ska finansiera de kostnader Tierps kommun har för att utföra det kommunala renhållningsansvaret.

Syfte

Att ge kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

Omfattning

1. Tierps Energi & Miljö AB (Temab) har i uppdrag av Tierps kommun verksamhetsansvar för den del av avfallshanteringen som är kommunens ansvar. Avfallet får inte grävas ner, eldas upp eller på annat sätt slutligt omhändertas av någon annan än kommunen utan godkännande från kommunen.

2. Lagstadgad mervärdeskatt ingår i de i taxan angivna beloppen avseende anläggnings- och brukningsavgifter.

3. Det belopp som anges i fakturan skall betalas senast på förfallodagen. Belopp avrundas till hela krontal. Avgift som ej erlagts i tid påförs dröjsmålsränta enligt räntelagen samt eventuell kostnad för inkassoavgift enligt lagen om ersättningar för inkassokostnader.

4. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs med fastighetsinnehavare i denna taxa. Bostadsrättsföreningar är fastighetsinnehavare. Samfälligheter jämställs med fastighetsinnehavare i de fall avfallshanteringen ingår samfälligheten. En fastighetsägare är skyldig att betala avgifter enligt denna taxa för slamavgifter.

5. Enskild väg som nyttjas för hämtning skall hållas röjd och i sådant skick att den är framkomlig för hämtningsfordon. Erforderlig vändmöjlighet skall finnas.

6. Ändring av tidpunkt för tömning av slam kan ske på grund av väderleksförhållanden och helgdagar. Ordinarie hämtning utförs i den ordning som Temab bestämmer.

7. Om Temab:s kostnader ändras genom särskilda skatter, ny eller ändrad lag, förordning eller föreskrift skall angivna priser justeras i enlighet med kostnadsändringen.

8. Saknar taxan tillämplighet för bortforsling/behandling av avfallsslag eller en tjänst har inte definierats i den kompletta taxan skall Temab räkna fram avgiften i det enskilda fallet dock till självkostnadspris.

9. Önskemål om ändring av abonnemang ställs till Temab med skriftlig ansökan. Se även Temab:s hemsida.

10. Förhållanden på tömningsplatsen
Slamavskiljaren eller den slutna tanken ska vara lätt åtkomlig och synlig. Anläggningen ska vara markerad med skylt märkt ”slam”. Brunnslocket får ej vara övertäckt eller fastfruset och får inte vara tyngre än att det lätt kan hanteras av en person. Tömningsfordonet körs så nära avloppsanläggningen som chauffören anser sig kunna köra utan att förorsaka skada på fastighet eller tömningsfordon. Kontakta Temab om särskilda önskemål om uppställningsplats finns. Det är dock alltid chauffören som har det slutgiltiga avgörandet om uppställningsplats.

Avgiftsbestämmelser

Typ av hämtning

Volym kbm

Enhet

Pris (inkl moms)

Slamavskiljare/köksavlopp

Ordinarie hämtning samt överenskommen regelbunden tömning


0 - 1,5

per tömning

848 kr


1,6 - 3

per tömning

1 247 kr


3,1 - 5

per tömning

1 996 kr


5,1 - 8

per tömning

3 243 kr

Budning (extra beställning)
Tillägg på ordinarie tömning

Alla volymer

per tömning

781 kr

Typ av hämtning

Volym kbm

Enhet

Pris (inkl moms)

Slutna tankar

Överenskommen regelbunden tömning0 - 3

per tömning

1 247 kr


3,1 - 5

per tömning

1 996 kr


5,1 - 8

per tömning

3 243 kr

Budning (extra beställning)
Tillägg på ordinarie tömning

Alla volymer

per tömning

781 kr

Typ av hämtning

Volym kbm

Enhet

Pris (inkl moms)

Tilläggsavgifter
Tillägg för slang över 25 m


per 5 meter

110 kr

Tillägg för volym

>5

per kubikmeter

385 kr

Akuttömning inom 24 h

under ordinarie arbetstid


per tömning

3 000 kr

Bomkörning*


per tillfälle

781 kr

Spolning i samband med tömning


per tillfälle

1 000 kr

* En så kallad bomkörning uppstår om slambilen inte kan utföra slamtömningen som planerat. Exempel på orsaker till bomkörning kan vara att handtag saknas på betonglock, hinder på vägen, att brunnslocket är blockerat eller för lång slangdragning.

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder

Miljöbalken 27 kap 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

Renhållningsordning för Tierps kommun giltig från och med 2022-01-01