Vatten- och avloppstaxa

Gå direkt till:

Läs taxan som pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Ny taxa för kommunens allmänna vatten och avloppsanläggningar beslutas varje år med nya taxor och/eller nya bestämmelser. Förvaltningen av VA-anläggningen handhas av Tierp Energi & Miljö AB, TEMAB, som därmed är huvudman. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till TEMAB.

Syfte

För att täcka nödvändiga kostnader för Tierp kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Omfattning

Taxan gäller de allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Tierps kommun.

Avgiftsbestämmelser

§1

För att täcka nödvändiga kostnader för Tierp kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§3

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor

Förvaltning

Stormarknader

Butiker

Utställningslokaler

Sporthallar

Hotell

Restauranger


Hantverk

Utbildning

Sjukvård


Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål, där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2 009 som en lägenhet.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål

Ändamål:

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5 - 12)

Avgifter för vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§5

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

a) avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar

till förbindelsepunkter för V, S och Df

51 230

64 038

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning

förbindelsepunkter för V, S och Df

40 330

50 413

c) en avgift per m2 tomtyta

48

60

d) en avgift per lägenhet

24 089

30 111

e) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten

sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

15 805

19 756


*Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgiftenligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledningoch förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighets tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet ska erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska erläggas avgift enligt 5.1 e).

§6

6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning

servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df

51 230

64 038

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning

40 330

50 413

c) en avgift per m2 tomtyta

106

132

d) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av

dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

15 805

19 756

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgiftenligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledningoch förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

Avgift enligt 6.1 c) tas ut endast intill en tomtyta av 3500 m2. Vid ändrade förhållanden enligt 6.5, 6.6 och 6.7 tas ut ytterligare avgift enligt 6.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).

6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 6.3.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, ska erläggas avgift enligt 6.1 d).

§7

7.1 För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:


Bostadsfastighet


Annan fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100 %

6.1 a)

100 %

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

100 %

6.1 b)

100 %

Grundavgift för Df

5.1 e)

100 %

6.1 d)

100 %

Tomtyteavgift

5.1 c)

100 %

6.1 c)

70 %

Lägenhetsavgift

5.1 d)

0 %

-Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a)och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen menförbindelse-punkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande:

Avgift utgår per fastighet med:


Bostadsfastighet


Annan fastighet

Tomtyteavgift

5.1 c)

*)

6.1 c)

30 %


Lägenhetsavgift

5.1 d)


100 %


-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. *) Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.

§8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska erläggas reducerade avgifter enligt följande:

Avgifter för framdragen servisledning

en ledning

70 %

av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)

två ledningar

85 %

av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)

tre ledningar

100 %

av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)

Avgifter i övrigt

Bortledande av dagvatten sker genom upprättad förbindelsepunkt för Df.V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30 %

50 %

20 %

-

Tomtyteavgift

5.1 c)

30 %

50 %

-

20 %

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30 %

50 %

-

20 %

Grundavgift för Df

5.1 e)100 %
Avgift per FP

6.1 b)

30 %

50 %

20 %

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30 %

50 %

-

20 %

Grundavgift för Df

6.1 d)100 %


Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 resp. 6.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a) resp. 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) resp. 6.1 a).Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga anläggningsavgift.

Avgift utgår med:

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande

av dagvattenbortledning

142

177

§10

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5 – 8 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§11

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

11.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, ska om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under viss tid, dock högst tio år. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt 11.2.

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§12

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändigt, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 13 – 22)

Avgifter för vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§13

13.1 För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift

Avgift utgår per fastighet med:

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

a) en fast avgift per år

5 300

6 625

b) en avgift per m3 levererat vatten

28,50

35,63

c) en avgift per år och lägenhet förbostadsfastighet och därmed

jämställd fastighet

1 360

1 700

d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2

tomtyta för annan fastighet

7,00

8,75


13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.

Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:V

S

Df

Dg

Fast avgift

13.1 a)

25 %

45 %

10 %

20 %

Avgift per m3

13.1 b)

40 %

60 %

-

-

Avgift per lägenhet

13.1 c)

30 %

40 %

20 %

10 %

Avgift efter tomtyta

13.1 d)

30 %

40 %

20 %

10 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 60 m3/lägenhet och år för fritidsbostad.

13.4 För s.k. byggvatten ska erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.

13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 30 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och miljödomstolen.

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.

13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvatten-ledning (kylvatten o d), ska erläggas avgift med 30 % av avgiften enligt 13.1 b).

13.9 Vid reducering av onormal vattenförbrukning, som inte beror på ökad vattenkonsumtion, måste överförbrukningen vara större än normalförbrukningen och dessutom överstiga 100 kbm/år. Begreppet normalförbrukning är fastighetens medelårsförbrukning under föregående treårsperiod eller annan bedömning om treårsperiod ej är tillämplig. Då villkoren uppfylls medges en reducering av avgiften med 50 % för överförbrukning mellan 2 och 5 gånger normalförbrukningen samt en reduktion med 75 % för överförbrukning större än 5 gånger normalförbrukningen.

§14

Den som hämtar vatten från vattenkiosk, brandpost eller liknande ska erlägga avgift.

Avgift utgår med:

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Avgift per m3 vatten*

28,50

35,63

Depositionsavgift låstagg (momsfritt)

1 000


Årlig avgift låstagg

400

500

*) Brandvatten är befriat från avgift. Mindre vattenuttag från vattenutkastare är befriat från avgift.

§15

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga brukningsavgift.

Avgift utgår med:

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

en avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten

0,71

0,89

§16

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§17

För obebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a). Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:V

S

Df

Dg

Fast avgift

14.1 a)

25 %

45 %

10 %

20 %


Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§18

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

Avgift utgår med:

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Nedtagning av vattenmätare

500

625

Uppsättning av vattenmätare

500

625

Avstängning av vattentillförsel

500

625

Påsläpp av vattentillförsel

500

625

Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare

500

625

Undersökning av vattenmätare

500

625

Länsning av vattenmätarbrunn

500

625

Förgäves besök efter bokning

500

625

Byte av mätarplombering

500

625

Sönderfrusen vattenmätare

500

625

Avläsning av vattenmätare

800

1000

Utanför ordinarie arbetstid

200 % av avgiften§19

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13 – 16 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
Avviker spillvatten från viss fastighet från normalt hushållsspillvatten och är av sådan beskaffenhet att det stör eller förstör utrustning i ledningsnät, reningsverk eller annan anläggningsdel, eller försvårar för huvudmannen att uppfylla myndighetskrav, har huvudmannen rätt att neka spillvattenanslutningen.

§20

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad eller varannan månad enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 13 och 16.
Det belopp som anges i räkning skall betalas den sista vardagen i kalendermånaden. Belopp avrundas till hela krontal. Avgift som ej erlagts i tid påförs dröjsmålsränta enligt räntelagen samt eventuell kostnad för inkassoavgift enligt lagen om ersättningar för inkassokostnader.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

TAXANS INFÖRANDE

§22

Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.4 och 13.8 samt §16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga omden vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovanangivna dagen för taxans ikraftträdande.

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder

Skyldighet att betala avgifter för allmänna vattentjänster regleras i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) §§ 24-28.

Avgifternas storlek och grunderna för hur de beräknas regleras i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) §§ 29-34.

Definitioner

Definitioner återfinns under § 3 i taxan.