Om TEMAB

Tierps Energi & Miljö AB (TEMAB) är ett kommunägt bolag med ca 40 medarbetare som ägs till 100 % av Tierps kommun. 2016-01-01 övertogs verksamheterna från Tierps kommun och har sedan dess uppdrag inom gata och park, vatten och avlopp samt renhållning.

  • Gata och park - ansvarar för skötsel av offentliga områden, samt drift och skötsel året runt av kommunala vägar. Verksamheten utförs i första hand på uppdrag från Tierps kommun, men även åt systerbolag i kommunkoncernen.
  • Vatten och avlopp - ska leverera ett dricksvatten av hög kvalitet, samt ta hand om spillvatten och dagvatten på ett tillförlitligt och miljöriktigt sätt. Verksamheten är 100 % taxefinansierad.
  • Renhållning - ska tillse att alla kommuninvånare och verksamheter inom Tierps kommun har tillgång till avfallshantering enligt renhållningsförordningen för Tierps kommun. Verksamheten är 100 % taxefinansierad.

Tierps Energi & Miljö AB
Org.nr 559031-4315

Tierps Fjärrvärme AB

Tierps Fjärrvärme AB ett helägt dotterbolag till Tierps Energi & Miljö AB. Bolaget producerar och levererar fjärrvärme och närvärme.

Tierps Fjärrvärme AB
Org nr 556249-4723

Mer under Om TEMAB