Om Temab

Vi lägger grunden för ett hållbart Tierp, så lyder visionen hos oss på Tierps Energi & Miljö. Den meningen ska genomsyra samtliga våra verksamheter och agera ledstjärna i varje beslut. Vi har sedan 2016 i uppdrag att ansvara för vatten och avlopp, renhållning, gata och park samt fjärrvärme i Tierps kommun.

Det är med stor drivkraft, inspiration och stolthet vi tar oss an framtiden och fortsätter att driva på hållbarhetsarbetet i vår kommun.

Gata och park

Ansvarar för skötsel av offentliga områden samt drift och skötsel av kommunala vägar.

Vatten och avlopp

Levererar dricksvatten av hög kvalitet samt tar hand om spillvatten och dagvatten på ett tillförlitligt och miljöriktigt sätt.

Renhållning

Tillser att alla kommuninvånare och verksamheter inom kommunen har tillgång till avfallshantering.

Tierps Energi & Miljö AB
Org.nr 559031-4315

TEMAB Fjärrvärme AB

TEMAB Fjärrvärme AB är ett helägt dotterbolag till Tierps Energi & Miljö AB.

Fjärrvärme

Producerar och levererar fjärrvärme och närvärme och därtill hörande servicetjänster.

TEMAB Fjärrvärme AB
Org.nr 556249-4723