Behandling av personuppgifter

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet (t.ex. namn och personnummer, men även indirekta uppgifter som tel.nr. eller fastighetsbeteckning). Behandling är all hantering av uppgifterna, från att de samlas in eller tas emot tills att de inte längre finns kvar.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Den information som Tierps Energi & Miljö AB och TEMAB Fjärrvärme AB samlar in, inklusive personuppgifter, kan behövas i samband med kommunal myndighetsutövning, för att erbjuda en tjänst eller frivillig aktivitet, eller för att uppfylla olika lagkrav som vi som kommunala bolag måste följa.

Uppgifterna kan även komma att utgöra underlag för statistik. I vissa fall kan det behövas ett samtycke för att vi ska få behandla dina personuppgifter. Ett sådant samtycke kan alltid återkallas om du ändrar dig (men redan gjorda behandlingar påverkas inte).

Om du använder våra blanketter och webbformulär, kommer det att framgå av en text i direkt anslutning till dessa med vilket lagstöd kommunen behandlar dina personuppgifter.

Vem kan se dina personuppgifter?

Personuppgifterna kommer att vara tillgängliga för dem av bolagens personal som behöver tillgång till personuppgifterna i sitt arbete. Det kan även vara så att leverantörer och företag som bolagen anlitat för t.ex. teknisk drift och support kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna.

Verksamheterna i kommunala bolag omfattas av Offentlighetsprincipen, vilket betyder att inkomna handlingar (ansökningar, ärenden, brev, e-post, inlägg på sociala medier etc.) som inte har skydd av sekretesslagstiftningen kommer att lämnas ut på begäran till den som efterfrågar handlingar.

Personer med skyddade personuppgifter bör inte kontakta kommunen via mail eller webbaserade formulär och blanketter, utan i stället ta kontakt per telefon.

Hur länge sparas uppgifterna?

Bolagen bevarar eller gallrar dina personuppgifter i enlighet med beslut i gällande dokumenthanteringsplan.

Vad styr behandlingen av personuppgifter?

Hanteringen av personuppgifter ska ske utifrån gällande lagstiftning för området. Personuppgiftslagen ersätts från den 25:e maj 2018 av en ny EU-förordning, Dataskyddsförordning (EU) 2016/679, med kompletterande lagar. Förordningen gäller direkt som lag i alla medlemsländer.

Vilka rättigheter har man?

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas, eller att invända om du anser att uppgifterna inte behandlas på ett lagenligt sätt. Du har även rätt att, under vissa förhållanden, få dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Vem är ansvarig för behandlingen?

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Tierps Energi & Miljö AB samt TEMAB Fjärrvärme AB.

Bolagens dataskyddsombud har till uppgift att informera och ge råd och stöd till personuppgiftsansvariga i frågor rörande personuppgiftsbehandling. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson gentemot Datainspektionen. Ombudet nås via Tierps kommuns kundcenter (för kontaktuppgifter till ombudet klicka på denna länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Kundtjänst ser till att du kommer i kontakt med rätt person.

Tel: 0293-21 99 00
E-post: kundtjanst@temab.tierp.se

Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp
Postadress: Box 9, 815 21 Tierp