Hantering av personuppgifter

Här förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Tierps Energi & Miljö AB samt TEMAB Fjärrvärme AB värnar om din integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vid hanteringen utgår vi från gällande dataskyddslagstiftning.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de uppgifter som är minst integritetskänsliga. De personuppgifter som Tierps Energi & Miljö AB och TEMAB Fjärrvärme AB samlar in kan behövas i samband med kommunal myndighetsutövning, för att erbjuda en tjänst eller frivillig aktivitet, eller för att uppfylla olika lagkrav som vi som kommunala bolag måste följa.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna:

 • fullgöra avtal och rättsliga skyldigheter.
 • leverera tjänster till dig som är kund inom våra områden renhållning, gata och park, fjärrvärme samt vatten.
 • informera dig inom våra tjänsteområden.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge bra service, exempelvis vad gäller information, uppföljning och marknadsföring, men även för att uppfylla lagar och utföra kund- och marknadsanalyser.

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund.

Exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • kontaktuppgifter, till exempel namn, bostadsadress, telefonnummer arbete/privat, e-postadress arbete/privat, fax, ärendenummer och fastighetsbeteckning.
 • avtalsrelaterad information, till exempel avtalsnummer, personnummer, födelsenummer, kundnummer, kontraktsnummer, mätarnummer, anläggningsnummer/id, anläggningsadress, förbrukningsvärden, fakturanummer.
 • vid inloggningar, användar-id, användarnamn.
 • vid betalningslösningar, kreditkortsuppgifter, betalningshistorik, bankkontonummer

Så här får vi tillgång till dina personuppgifter

 • du tillhandahåller oss dem direkt.
 • de registreras när du besöker vår hemsida.
 • från offentliga register.
 • när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick.
 • när du svarar på enkäter och undersökningar.
 • när du besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.
 • de registreras när du väljer att följa oss eller kommentera på våra sociala medier.
 • från andra, till exempel säljare av fastighet, mäklare eller leverantörer av adressuppdateringar.

Vi behandlar dina personuppgifter på ett betryggande sätt

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast medarbetare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring och andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har en informationssäkerhetspolicy för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part när vi har laglig grund för det. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal, som personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vi lämnar ut uppgifter till samarbetspartners och andra parter där det krävs för att uppfylla avtal eller rättsliga skyldigheter, eller för att de utför leveranser av tjänster på uppdrag av oss. Våra samarbetspartners använder aldrig dina personuppgifter till annat än vi samlat in dem för.

Vi lämnar ut personuppgifter i enlighet med offentlighetsprincipen när allmänheten begär ut handlingar. I dessa fall lämnas inte sekretessreglerade uppgifter ut vilka omfattas av sekretess enligt offentlighet och sekretesslagen (2009:400). Skyddet av personuppgifterna vid utlämning sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

Vi lämnar inte ut personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges här.

Överföring till tredje land

Vi överför normalt inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Eftersom Tierps Energi & Miljö AB samt TEMAB Fjärrvärme AB lyder under offentlighetsprincipen sparas registrerade personuppgifter hos oss i enlighet med de gallringsbeslut som gäller, enligt dokumenthanteringsplan. Dina personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt med anledning av våra åtaganden gentemot dig och gallringsbesluten.

Vem är ansvarig för behandlingen?

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Tierps Energi & Miljö AB samt TEMAB Fjärrvärme AB.

Bolagens dataskyddsombud har till uppgift att informera och ge råd och stöd till personuppgiftsansvariga i frågor rörande personuppgiftsbehandling. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson gentemot Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Ombudet nås via Tierps kommuns kundcenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av oss, ett så kallat registerutdrag. Du kan även begära rättelse. Under vissa förutsättningar har du rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning och rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.

Du har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som du lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du är välkommen att kontakta oss angående dina rättigheter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via vår kundtjänst.

Du har även rätt att kontakta tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och inkomma med klagomål om du tycker vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Här kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Kundtjänst ser till att du kommer i kontakt med rätt person.

Tel: 0293-21 99 00
E-post: kundtjanst@temab.tierp.se

Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp
Postadress: Box 9, 815 21 Tierp