Hand som sträcker sig mot vatten

Vattenläget i Tierps kommun

Tillgången till färskvatten i Tierps kommunala vattentäkter är förhållandevis god. Med ett ansvarsfullt användande av vårt gemensamma vatten så ser vi i dagsläget ut att kunna hantera kommunens vattenbehov även denna sommar.

Tillgången till färskvatten har blivit en större och större fråga under de senaste åren och har aktualiserats framförallt under sommartid. Grannkommuner har tvingats till bevattningsförbud och vattenbristen har diskuterats flitigt i media. I Tierps kommun har vi klarat oss relativt väl under dessa perioder.

Anledningen till det är att förutsättningarna för Tierps kommunala vattentäkter är förhållandevis goda. En viktig nyckel är tillgången till grundvatten från Uppsalaåsen. Med ett ansvarsfullt användande av vårt gemensamma vatten så ser vi i dagsläget ut att kunna hantera kommunens vattenbehov även denna sommar. Något bevattningsförbud eller andra restriktioner är i dagsläget inte aktuellt. Vi har dock alla ett gemensamt ansvar att inte slösa med vårt vatten.

Läs mer om små enkla insatser som du kan göra i ditt hushåll för att spara såväl vatten som pengar.

Vattentillgången som beskrivs ovan handlar om de kommunala vattentäkterna. Du som har egen brunn kan ha helt andra förutsättningar. Om du som har egen brunn skulle drabbas av vattenbrist så finns det vattenposter som är öppna för allmänheten. Där kan du hämta vatten för hushållet.

Vattenposter i Skärplinge och Örbyhus.

Frågor och svar om vattenläget i Tierps kommun

Hur kan vi vara säkra på att vattentillgången verkligen är god i Tierps kommun?

När det finns en bra övervakning av grundvattennivåerna under en längre tid så har man god kännedom över hur magasinen reagerar på torrår och stora uttag. Detta gör det lättare att se om man närmar sig kritiska nivåer för vattenförsörjningen.

Hur kan det vara problem eller vattenrestriktioner i delar av Uppsala, Östhammar och andra delar av Tierps närområde men inte i Tierps kommun?

Tillgången på stora grundvattenmagasin tillsammans med de mängder grundvatten som tas ut gör att vissa kommuner är mer känsliga än andra för om det uppstår torrår som de senaste åren. Tierp tar till exempel ut grundvatten från en del av det stora grundvattenmagasinet Uppsalaåsen vilket gör att det finns en bra buffert mot torrår.

Har man däremot en enskild brunn inom Tierps kommun där man tar vatten från bergborrad brunn eller en grävd brunn i morän kan det uppstå vattenbrist under de förhållande som nu råder. Är jordmäktigheterna mindre är risken i regel större för att det uppstår vattenbrist.

Hänger inte allt grundvatten ihop?

Grundvattnets förekomst i landskapet beror både på topografin och geologi, där grundvattnet kan delas in i olika typer av magasin beroende på geologin. Man kan åskådliggöra det som att geologin är som en behållare med vatten, som kan vara mindre eller större. Stora grundvattenmagasin är i vår del av landet uppbyggda av genomsläppligt åsmaterial, och är oftast belägna i dalgångar vilket ger stora tillrinningsområden. Mindre grundvattenmagasin består oftast av mindre genomsläppligt material och har mindre tillrinningsområden.

Genomsläppligheten i marken påverkar möjligheterna att ta ut grundvatten, så även om vattnet hänger samman i landskapet kan en brunn i till exempel morän inte tillgodogöra sig grundvatten på lika stora avstånd som för en brunn i ett större grundvattenmagasin med mer genomsläppligt material. Brunnar i de stora grundvattenmagasinen kan tillgodogöra sig vatten från en större del av magasinet, vilket gör att de kan nyttja den stora vattenbuffert som magasinet ger. De påverkas därför i regel lite vid enstaka torrår till skillnad mot de små grundvattenmagasinen som är beroende av grundvattenpåfyllnad under vinterhalvåret och således är känsliga för enskilda torrår.