Återvinning

Tillväxten och konsumtionen i samhället ökar, liksom avfallsmängderna. Mer konsumtion resulterar i mer avfall. Med tanke på att våra naturresurser är begränsade, att vårt klimat förändras, och att efterfrågan på nya råvaror ökar är det viktigare än någonsin att vi tar tillvara den resurs som avfallet utgör.

Återvinning minskar energiåtgången

Den sannolikt viktigaste miljöfrågan vi står inför är klimatförändringarna. De flesta av oss är överens om att vi måste minska på klimatgaserna, leva energisnålare och spara på jordens resurser. Att materialåtervinna avfall är ett viktigt steg. Man bidrar till att minska energiåtgången i tillverkningsindustrin när man använder återvunnet material och man sparar resurser genom att inte lika mycket jungfruligt material behövs. Genom kompostering och rötning återgår det organiska materialet och näringsämnena till kretsloppet. Biologisk avfallsbehandling kan dessutom betraktas som koldioxidneutralt. Materialåtervinning bidrar också till att det farliga i avfallet tas omhand på rätt och säkert sätt.

Text Avfall Sverige

 

Kolla gärna dessa länkar:

http://www.sopor.nu/

http://www.ftiab.se/

http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/foerebyggande-av-avfall/

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/

Kontakt

Tierps Energi & Miljö AB
Box 9, 815 21 Tierp
Telefon: 0293-21 99 00

Org nr: 559031-4315