Bild på ett hushållsavlopp

Vatten och avlopp

Vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar och vårt viktigaste livsmedel.

I Tierps kommun används bara grundvatten som råvara för dricksvattenframställningen. Grundvatten är det vatten som naturligt filtrerats genom marken och som vi sedan pumpar upp genom våra brunnar. Det mesta grundvattnet finns i våra grusåsar och det är även där de stora kommunala vattenverken finns.

Gott vatten av god kvalitet är livskvalitet

På landsbygden har många en egen brunn och dricksvattenförsörjning. Hur mycket vatten som går att utvinna och till vilken kvalitet varierar mycket beroende på var man bor och hur brunnen är gjord. Längsmed kusten finns generellt problem med vattenbrist och saltvatteninträngning.

När vi använt vattnet till att dricka, duscha, diska, spola och tvätta leds det ner i avloppet. Avloppsvattnet behöver renas för att få återföras till naturen. Detta för att skydda våra vattendrag, och i förlängningen Östersjön, mot övergödning och förorening. 

Reningen görs i de kommunala avloppsreningsverken där vattnet separeras från organiskt material, näringsämnen och tyvärr en del skräp. Det renade vattnet går tillbaka ut i närliggande vattendrag och avskilt material blir slam. Slammet behandlas och deponeras på kommunens återvinningscentral Gatmot.

Varje år görs regelbundna analyser av det vatten vi släpper tillbaka till naturen och på det slam vi omhändertar. De flesta med kommunalt vatten i kommunen har även kommunalt avlopp, på samma sätt som de flesta med eget vatten också har en egen avloppsanläggning.