Kommunalt avlopp

Reningsverken har som huvudmål att begränsa övergödning och belastning på miljön så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Kommunens tolv reningsverk tar hand om det förorenade vattnet, alla med mekanisk, biologisk och kemisk rening.  Även du som är ansluten till det kommunala avloppet har en viktig roll i reningsprocessen. Du kan påverka kvaliteten på avloppsvattnet genom att inte spola ner främmande ämnen eller föremål i avloppet.

Reningsprocessen resulterar i en avskiljning på ca 90 % av organiskt material och fosfor innan avloppsvattnet når närliggande vattendrag och slutligen Östersjön. I reningen sker även en reduktion av kväve på ca 30 %.

Det är viktigt med en välfungerande reningsprocess så att inte för höga halter av fosfor, kväve och organiskt material följer med utgående vatten. Förhöjda halter av gödningsmedlen fosfor och kväve bidrar till övergödning av våra vattendrag, sjöar och hav med effekter som algblomning, syrebrist och fiskdöd.

Organiskt material reduceras för att minska spridning av bakterier, virus och parasiter för att i sin tur undvika förorenade dricksvattentäkter.

Varje reningsverk har ett tillstånd som beskriver verkets kapacitet och utsläppsvillkor. Tillsynsmyndigheten följer upp och ser till så att utsläppsvillkoren inte överskrids. För att kontrollera utsläppen tar VA-enheten varje år 250 prov på avloppsvattnet som skickas för analys. Analyserna utgör sedan grunden för de miljörapporter som varje år skickas in till länsstyrelsen. Där redovisas bland annat årsmedelutsläpp, driftresultat och driftstörningar.