Frågor och svar

- samverkan mellan Östhammar och Tierp

Gemensamma frågor

Varför ska vi samverka om dricksvatten?
Den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd och Östhammars kommun har inte några stora vattenresurser. Tierps kommun har, i och med Uppsalaåsens sträckning, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning. Att samverka om de vattenresurser naturen har skapat är naturligt.

Vad innebär samverkan?
Samverkan ger fördelar för båda kommunerna. Det ger möjlighet att möta delar av den tillväxt som prognostiseras för Alunda och Österbybruk mot 2060. Det finns även begränsningar i avloppsreningen i Alunda, utredning sker under 2019 för att ta fram kortsiktiga och långsiktiga åtgärdsförslag. Tierps kommun får i sin tur bland annat fler att dela nödvändiga kostnader med.

Hur ska samverkan praktiskt genomföras?
Avsiktsförklaringen kommer i första skedet innebära en överföringsledning från Tierps kommun till Östhammars kommun. Under förutsättning att respektive kommunfullmäktige beslutar om avtalet mellan Östhammar vatten och Tierps Energi & Miljö AB, finansieringen och att upphandlingar och tillstånd ges kan ledningen vara i drift inom tre år.

När började utredningen?
Förslaget har diskuterats av Tierps och Östhammars kommuner sedan ett par år tillbaka och utredningar som gjorts visar att förutsättningar för ett långsiktigt samarbete finns.
Tierps kommun har, i och med Uppsalaåsens sträckning, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning.

När togs beslut om samverkan?
Kommunfullmäktige i både Östhammars och Tierps kommuner har beslutat om avsiktsförklaringen i april 2019. Den innebär bland annat fördjupad undersökning av vattentillgång, som underlag för beslut om fortsatt samverkan med sikte på avtal.

När beslutas det om avtalet?
Kommunfullmäktige i både Tierps och Östhammars kommun beslutade om avtalet i december 2019.

När blir det en överföringsledning?
Under förutsättning att upphandlingar och tillstånd följer tidplan kan ledningen vara i drift inom två år. Förberedelse har skett för att starta ett utförande så snart beslut är tagna. Ledningen blir drygt 3 mil lång.

Hur ska lednigen dras och kopplas samman?
Ledningen kommer att byggas från Örbyhus i Tierps kommun till Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun.

Hur lång blir ledningen?
Ledningen blir drygt 3 mil lång.

Tierps kommun

Kommer vattnet räcka till invånarna i Tierp?
Ja, det kommer att räcka. Tierps kommun har, i och med Uppsalaåsens sträckning, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning. Det räcker till invånarna i både Tierps och Östhammars kommuner.

Vad innebär detta för mig som invånare i Tierps kommun?

Vattenledningen kommer inte att påverka vardagen i någon större utsträckning för invånarna i Tierps kommun. Vattentillgången i kommunen kommer inte att påverkas och förbrukningstaxan kommer inte att förändras på grund av vattenledningen. På sikt ger det kommunen bättre förutsättningar tack vare fler att dela nödvändiga kostnader med och en ökad samverkansyta.

Vad innebär överföringsledningen för kostnader för Tierps kommun?

Den nya ledningen kräver en del investeringar även för TEMAB. Avtalet reglerar att de investeringar som kan härledas till vattenledningen och leveransen av vatten till Östhammar fördelas mellan TEMAB och Östhammar vatten AB enligt självkostnadsprincipen och att vardera kommuns VA-kollektiv ska bära sina respektive kostnader. Dessa investeringar är på sikt nödvändiga för TEMAB även utan avtalet om vattenleverans till Östhammar. Tack vare avtalet så får TEMAB en investeringspartner som är med och delar på dessa kostnader.

Östhammars kommun

Hur mycket kostar ledningen?
Kostnaden för den drygt 3 mil långa överföringsledningen är beräknad till 150 miljoner kronor.

Hur finansieras ledningen?
Investeringen är ett risktagande för Östhammar Vatten AB. Endast nödvändiga kostnader ska belasta VA-kollektivet och finansieras via avgifter enligt vattentjänstlagen (30 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster). Att möjliggöra tillväxt är en del av uppdraget, men anslutningar kommer att ske över lång tid och det finns en risk att tillväxten inte blir så stark som önskad. Det innebär att riskhanteringen för överföringsledningen inte kan bekostas genom VA-avgifter utan bör finansieras via skattekollektivet i Östhammars kommun.
Östhammar Vatten AB (VA-kollektivet) bekostar de delar som de delar som kan anses vara nödvändiga kostnader och Östhammars kommun, via skattekollektivet, står för riskhanteringen.

Konkret innebär det att Östhammar Vatten genomför investeringen. Östhammar Vatten fakturerar årligen kostnader avseende avskrivningar på investeringen samt räntekostnader på upptagna lån där Östhammar Kommun ska stå för risktagandet.
Förslaget om finansieringen som beslutades av Östhammars kommuns kommunfullmäktige i december 2019 finns här (Du lämnar för Gästrike Vattens hemsida) Länk till annan webbplats..

Hur länge kommer vattnet från Tierp att räcka?
Vattentillgången i Tierps vattentäkt är stor. Planen är trots det att vatten både från Tierp och från dagens vattentäkter i Alunda och Österbybruk kommer att användas för att öka säkerheten i leveransen. Tillväxtprognosen att kunna försörja 5000 personer år 2040 och 10 000 personer år 2060 med vatten mot dagens ca 2500 personer i Alunda bedöms kunna uppfyllas.

När kan vatten från Tierp rinna i kranen?
Under 2021 i Österbybruk och under 2022 i Alunda. Ledningen byggs i två etapper. Första etappen blir till Österbybruk och andra etappen blir fortsatt till Alunda.

Innebär ledningen att det blir dyrare för vatten-kunderna i Östhammar?
Bedömningen är att denna investering ryms inom dagens nivå för brukningstaxan inom de kommande fyra åren. Men ränta, andra investeringar och hur snabbt tillväxt och fler kunder kan anslutas kommer att påverka taxeutvecklingen. Vilket alltid är faktorer som kan påverka taxan oavsett denna investering.

Kommer vattnet (från Tierp) smaka annorlunda?
Vattentäkterna i Österbybruk och Alunda är idag mycket ansträngda och Gästrike Vatten tar ut mer grundvatten än vad som nybildas under torra år, detta medför att smak- och luktproblem kan uppstå. Vatten från Odens källa håller hög kvalitet så förhoppningen är att vattnet kommer att smaka och lukta bättre. Så snart en överföringsledning är på plats kommer uttaget att kraftigt begränsas ur de befintliga vattentäkterna så att de får återhämta sig.

Kommer hårdheten på vattnet att ändras?
Ja, vattnet kommer att bli lite mjukare. Vattnet från Tierp har en hårdhet på 5-7 tyska hårdhetsgrader.