TEMAB med i färdplan för fossilfri uppvärmning

Fossilfritt Sverige har i dagarna överlämnat uppvärmningsbranschens färdplan för fossilfrihet till regeringen. TEMAB är ett av bolagen som har ställt sig bakom färdplanens vision och åtaganden.

Uppvärmningssektorns färdplan har tagits fram i samarbete mellan ett stort antal aktörer som har enats om följande vision: Uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 2030. År 2045 ska sektorn vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen.

​​För att förverkliga ambitionen har färdplanens deltagare enats om 42 åtaganden för aktörerna inom uppvärmningssektorn och 21 uppmaningar till aktörer utanför uppvärmningssektorn, främst riksdag och regering.

- Som ett kombinerat energi- och miljöbolag måste vi vara i framkant och göra allt vi kan för att minimera vår negativa påverkan på miljön. En del i detta är att minimera och på sikt ersätta allt fossilt bränsle i vår värmeproduktion, säger Tomas Ulväng, VD på TEMAB.

- Genom den gemensamma färdplanen är vi även med och påverkar beslutsfattare i Sverige att ta rätt beslut för att nå den ambitionen.